ikoon administratief recht en milieu

Administratief recht & Milieurecht

Wordt u als onderneming, openbaar bestuur of particulier geconfronteerd met administratiefrechtelijke problemen? Onze advocaten administratief recht helpen u uit de nood.

Het administratief recht bestaat uit een geheel van rechtsregels over de organisatie en werking van de overheid of het bestuur. Ze bepalen welke voorschriften de overheid moet naleven bij het nemen van besluiten over ruimtelijke ordening, milieuvergunningen, het ambtenarenstatuut, openbare aanbestedingen, enzovoort.

Ook de overheid heeft verplichtingen

Hoewel de overheid bij het nemen van beslissingen een verregaande discretionaire beoordelingsbevoegdheid heeft, is haar optreden niet grenzeloos. Administratieve rechtsregels, waaronder de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk bestuur, leggen de overheid vaak formele en inhoudelijke verplichtingen op wanneer zij dergelijke beslissingen neemt.

Milieurecht als onderdeel van administratief recht

Het milieurecht, in de ruime betekenis, is vaak een verzamelterm voor alle rechtsregels die de ruimtelijke ordening en het leefmilieu beheersen. Het milieurecht is veelal een onderdeel van het administratief recht. U krijgt vaak te maken met deze rechtsregels bij de aanvraag van een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning. Komt u voor een probleem te staan, bijvoorbeeld bij zo’n milieuaanvraag? Onze advocaat milieurecht begeleidt u naar een gepaste oplossing voor uw probleem.

No man is good enough to govern another man without the other's consent. - Abraham Lincoln

Administratief recht & Milieurecht : onze specialisten